Quy định của nhà nước về thính giảng

Thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời nhà giáo hoặc người có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo được quy định tại Điều 5 Quy định này đến giảng dạy các môn học, học phần được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và đại học; giảng dạy các chuyên đề; Hướng dẫn, tham gia chấm, hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập theo các chương trình giáo dục; Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo.

3 Mục đích, yêu cầu của hoạt động thỉnh giảng

  1. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thông qua việc thu hút nhà giáo, nhà khoa học trình độ cao tham gia hoạt động thỉnh giảng. 

  2. Đa dạng hóa đội ngũ, góp phần trao đổi, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà giáo của Trường với nhà giáo thỉnh giảng

  3. Thực hiện đánh giá khách quan, công khai để mời được những nhà giáo có kinh nghiệm, uy tín nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

Thỉnh giảng trong thời đại Trường học thông minh

Với mục đích thu hút sự tham gia của nhà giáo, nhà khoa học trình độ cao tham gia, hoạt động thỉnh giảng cần phải sinh động và hiện đại hóa công cụ giảng dạy. Đặc biệt là giới thiệu phương pháp giảng dạy mới như ứng dụng Trường học thông minh 789.vn đi vào hoạt động giảng dạy. Nhằm nâng cao chất lượng học sinh, và trình độ giáo viên, hoạt động thỉnh giảng nên đào tạo giáo viên cách sử dụng Trường học thông minh 789.vn để giúp cho các em học sinh được thi online và làm bài kiểm tra đánh giá năng lực trực tuyến.

Hơn thế nữa, hoạt động thỉnh giảng với mục tiêu là trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà giáo và thỉnh giảng, nên hơn bao giờ hết cần chia sẻ cách sử dụng Trường học thông minh 789.vn để giúp giáo viên chấm điểm online, tạo đề online với ngân hàng đề thi hơn 500.000 câu hỏi được cập nhập mỗi ngày, và giao cho học sinh kiểm tra online.

Cuối cùng, vì mục đích thực hiện đánh giá khách quan năng lực học tập của học sinh, nhà thỉnh giảng nên truyền đạt kinh nghiệm cho học sinh thực hiện hình thức kiểm tra đánh giá năng lực trực tuyến qua Trường học thông minh 789.vn với giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

 

 
Bài liên quan