Hướng dẫn giải đề thi THPT Quốc gia

Giải đề tiếng Anh Quốc Gia 2019 (tất cả mã đề)

 

MÃ ĐỀ: 402

BÀI GIẢI  MÔN TIẾNG ANH

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

1A

2C

3A

4B

5B

6B

7C

8D

9B

10B

11A

12B

13D

14B

15B

16C

17D

18B

19A

20D

21B

22A

23A

24B

25C

26B

27A

28C

29B

30A

31C

32D

33A

34C

35C

36B

37A

38D

39C

40D

41D

42D

43B

44A

45D

46C

47D

48D

49C

50A

  

MÃ ĐỀ: 405

BÀI GIẢI  MÔN TIẾNG ANH

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

1B

2A

3B

4B

5C

6A

7C

8A

9D

10A

11C

12C

13A

14A

15B

16D

17D

18C

19D

20B

21C

22D

23A

24C

25B

26B

27C

28C

29B

30A

31A

32D

33D

34B

35D

36C

37A

38A

39A

40D

41D

42D

43A

44C

45D

46C

47A

48D

49D

50C

  

MÃ ĐỀ: 410

BÀI GIẢI  MÔN TIẾNG ANH

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

1A

2D

3A

4B

5C

6C

7B

8A

9C

10B

11D

12C

13D

14B

15D

16A

17B

18D

19D

20B

21B

22B

23D

24D

25A

26D

27A

28D

29A

30A

31C

32C

33A

34A

35D

36C

37C

38A

39A

40D

41C

42D

43C

44C

45A

46A

47C

48D

49A

50D

  

MÃ ĐỀ: 412

BÀI GIẢI  MÔN TIẾNG ANH

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

1B

2A

3C

4B

5C

6D

7C

8B

9B

10B

11D

12C

13A

14B

15C

16C

17D

18C

19D

20B

21D

22A

23A

24D

25B

26D

27A

28B

29B

30C

31A

32A

33A

34D

35C

36A

37A

38B

39D

40C

41A

42D

43D

44A

45A

46D

47A

48C

49C

50C 

 

MÃ ĐỀ: 414

BÀI GIẢI  MÔN TIẾNG ANH

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

1C

2C

3B

4A

5C

6A

7D

8A

9B

10C

11B

12C

13C

14A

15A

16D

17C

18D

19C

20A

21D

22C

23D

24D

25A

26C

27C

28A

29A

30C

31D

32A

33C

34A

35C

36C

37A

38A

39D

40D

41C

42B

43D

44C

45D

46A

47B

48C

49D

50A

  

MÃ ĐỀ: 416

BÀI GIẢI  MÔN TIẾNG ANH

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

1A

2A

3B

4C

5A

6

7D

8B

9B

10B

11C

12C

13C

14A

15A

16C

17

18D

19B

20A

21A

22B

23B

24B

25C

26A

27C

28D

29B

30D

31D

32B

33B

34C

35B

36A

37C

38A

39C

40B

41B

42D

43D

44D

45A

46D

47D

48C

49C

50A

  

MÃ ĐỀ: 417

BÀI GIẢI  MÔN TIẾNG ANH

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

1C

2D

3C

4A

5B

6B

7B

8A

9A

10D

11C

12A

13A

14C

15D

16A

17C

18A

19C

20D

21B

22C

23D

24A

25C

26D

27B

28A

29B

30A

31D

32C

33B

34B

35C

36B

37D

38C

39D

40D

41D

42B

43D

44B

45C

46D

47D

48B

49D

50B

 

Lý Duy Nguyễn, Chung Quế Anh, Đỗ Nguyễn Thiên Trúc, Đoàn Quang Minh,

Đỗ Lê Nhã Trúc, Phạm Thị Ngọc Hân, Trần Thị Xuân Đào,

Trường học thông minh 789.vn